Jak sztuczna inteligencja wspomoże wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej? - Gaius Lex - Twój asystent w świecie prawa

Jak sztuczna inteligencja wspomoże wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej?

Dlaczego forma działalności gospodarczej ma znaczenie?

Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej jest jednym z pierwszych kroków, które powinien podjąć przedsiębiorca. Znaczenie tej decyzji wynika z wielu czynników; należą do nich m.in. reguły odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania, sposób reprezentowania podmiotu oraz elastyczność kształtowania struktury wewnętrznej. Powyższe zagadnienia są przedmiotem prawa gospodarczego i handlowego, którego kluczowym źródłem jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeksy spółek handlowych (dalej: KSH). Prawnik, udzielając porady odnośnie optymalnej formy działalności gospodarczej, musi odznaczać się dużą biegłością w przywołanej regulacji. Wiąże się to z koniecznością znajomości doktryny, orzecznictwa i śledzeniem nowelizacji. 

Przykładem istotnej zmiany w polskim porządku prawnym, która narzuciła potrzebę aktualizacji wiedzy o spółkach kapitałowych, było wejście w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach wprowadzono nowy rodzaj spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (dalej: PSA). Spowodowało to otwarcie dyskusji o jej zaletach i wadach, a także nasunęło pytanie o  rozróżnienie między modelem działalności gospodarczej uzasadniającym skorzystanie z PSA a tym, który przemawia za spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: z o.o.) albo spółką akcyjną (dalej: SA). Możliwości, jakie oferują systemy zasilane przez sztuczną inteligencję stanowią świetne rozwiązanie dla wspomożenia prawnika w odpowiedzi na powyższe pytanie jak i każdy analogiczny problem.

Spółka na miarę

Spółki w polskim prawie dzielą się na spółki osobowe oraz wspomniane już spółki kapitałowe. Do pierwszej grupy zaliczą się: spółka jawna (tytuł II dział I KSH), spółka partnerska (tytuł II dział II KSH), spółka komandytowa (tytuł II dział III KSH), spółka komandytowo-akcyjna (tytuł II dział IV KSH), do drugiej grupy należą natomiast: spółka z o.o (tytuł III dział I KSH), PSA (tytuł III dział Ia KSH) i SA (tytuł III dział II KSH). Ponadto w prawie cywilnym występuje konstrukcja spółki cywilnej (Księga III, tytuł XXXI KC), która jest rodzajem umowy zawieranej między wspólnikami do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (art. 860 § 1 KC). Co więcej, istnieje możliwość prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Doradzając klientowi odnośnie najlepszej formy prawnej dla jego działalności, trzeba wziąć pod uwagę zarówno czynniki obiektywne (np. wspomniane na wstępie reguły odpowiedzialności), jak i subiektywne (preferencje klienta). W obrocie gospodarczym występują również spółki będące w różnych relacjach z innymi spółkami (spółki dominujące i zależne – w tym w ramach grupy spółek, a także spółki powiązane). Przykładowo można spotkać się z konstrukcją spółki z o.o. spółki komandytowej, która charakteryzuje się tym, iż komplementariuszem spółki komandytowej (wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń zgodnie z art. 102 KSH) jest spółka z o.o. Powoduje to powstanie sytuacji, w której wspólnicy spółki z o.o. sami nie występują w roli komplementariusza, zaś ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. nie występuje zgodnie z art. 151 § 4 KSH.

Korzystając z systemu Gaius Lex, prawnik może znacznie usprawnić swoją pracę w zakresie analizy zaprezentowanych powyżej aspektów wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta. Po wprowadzeniu do systemu opisu stanu faktycznego i zleceniu przeprowadzenia oceny wad i zalet poszczególnych form prawnych wygenerowana zostanie kompleksowa odpowiedź. Przykładowo można wprowadzić następujący stan faktyczny: „panowie Piotr X., Marek Y. i Mateusz Z. chcą zainwestować nie więcej niż po 4 tys. zł, mają innowacyjny pomysł i pragną go wdrożyć. Planują szybko pozyskać kapitał, ale kluczowe jest dla nich uniknięcie utraty kontroli nad spółką w wyniku dołączenia dalszych inwestorów”. System Gaius Lex w takiej sytuacji zaproponował wybór spółki z o.o. Poza uargumentowaniem tej decyzji, może on również wskazać instytucje prawne przydatne dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Przykładowo zaproponował zawarcie w umowie spółki postanowień odnośnie zróżnicowania prawa głosu wynikającego z udziałów w spółce, które mogłoby zabezpieczyć założycieli przed utratą kontroli. 

Sztuczna inteligencja w służbie swobody przedsiębiorczości

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej (dalej: UE), w Polsce obok krajowego porządku prawnego, obowiązuje również porządek unijny. Zasadnicze znaczenia dla prawa unijnego ma prawo pierwotne, na które składają się przede wszystkim traktaty – Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W art. 49 TFUE wyrażona jest swoboda przedsiębiorczości i zakaz jej ograniczenia przez państwa członkowskie. Obejmuje ona m.in. zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, zwłaszcza spółkami. Oznacza to, iż w wypadku występowania korzystnej formy prawnej, odpowiadającej specyfice konkretnej działalności gospodarczej, w innym państwie członkowskim UE, polski przedsiębiorca może zdecydować się na rozpoczęcie tam działalności. W wypadku pomocy prawnej przy założeniu spółki lub otworzeniu filii przez przedsiębiorcę poza Polską pojawia się konieczność, aby zajmujący się taką sprawą prawnik znał również obowiązujące tam prawo gospodarcze i handlowe. Znajomość porządku prawnego wszystkich państw członkowskich UE jest niemożliwa dla człowieka, jednakże z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. System Gaius Lex może przeanalizować stosowne akty prawne z innego kraju oraz przeprowadzić porównanie wyrażonych w nich instytucji prawnych z instytucjami z prawa polskiego. Przykładowo można polecić systemowi zasilanemu przez AI  porównanie tzw. mini-GmbH (inaczej UG) – będącej uproszczoną formą GmbH (stanowiącej w prawie niemieckim odpowiednik polskiej spółki z o.o.) z PSA. Po przekazaniu do bazy dokumentów niemieckiej ustawy – akt o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG), system Gaius Lex wygeneruje odpowiedź. Wśród cech, które zbliżają do siebie oba rodzaje spółek, system wyszczególnił kapitał zakładowy. W wypadku mini-GmbH wynosi on 1 euro (choć występuje obowiązek oszczędzania, celem jego podwyższenia do kapitału zwykłej spółki GmbH), zaś dla PSA jego wysokość to 1 zł.

Model współpracy

Wykorzystanie systemu Gaius Lex do poszukiwania odpowiedniej formy prawnej dla prowadzania działalności gospodarczej, pozwala na sprawne osiągnięcie jak najlepszych rezultatów. Otwierające się możliwości mają potencjał, aby przynieść rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach przez przedsiębiorców, wspartych doradztwem polskich prawników.

Podobne artykuły